راز ماندگاری قالیباف تو شهرداری تهران پروژه های بزرگیه که به قرارگاه خاتم واگذار میشه نمیدونم چرا دبیر فک میکنه زورش به اینا میرسه .