دانشجو بودیم حسن عباسی میومد سخنرانی یه بار از یکی همکلاسیا پرسیدم کیه این؟ گفت ولش کن دیوونه است. فکر نمیکردیم بزودی گفتمان رسمی کشور میشه .