امروز تو نماز جمعه هم راجع به مساله بهاییت حرف زدن! خب این همه بها دادن به مساله که بیشتر به نفع بهاییا شد .