دیوونه شدم از بس هی تکراری نگاه کردم بلکه ببینم بعد چی میشه! https://t.co/kPahAimpa7 .