درسته برجام خیلی از مسائل روواقعاً حل کرده ولی اگه مشکل بانکها اگه حل نشه بی تعارف کلاه رفته سر ظریف .