اینجور که پیش میره تا یه دهه دیگه ترکا صف میکشن برای بلیط کیش و چابهار .