نمیدونم ملت ترک نمیفهمن اردوغان چه بلایی داره سرشون میاره یا اینکه کاری ازشون ساخته نیست؟ .
اکثرشون یه مشت متعصّب مذهبی‌ هستن تو ترکیه، برای همینم راضی‌ هستن از این جریانات ‎· ابوتایغر
راضی بودنشون تاریخ انقضا داره. حالا اشکش مانده ‎· طغرل