استقلالیه داشت کری میخوند گفت همون دوتا گلی که ما تو دربی بهتون زدیم نذاشت قهرمان بشید! .