یه شرکت مادر تو تحریم اروپاست به خاطر اینکه قبلاً یه سپاهی توهیأت مدیرش بوده کلی زیرمجموعه داره که تحریم نیستن ولی شرکتها با اونام معامله نمیکنن .