RT @Gariccci: فردا وطن امروز عکس یکی از نخلهای خرمشهرو با یه جنازه زیرش میذاره تیتر میزنه: بفرمایید نخل! .