حالا مثلاً تو فوتبال هم لوزر غرغرو مثل مایلی کهن کم نداریم ولی فرقش اینه قدرت سیاسی و امکانات و تریبون ندارن .