یه مدته کار کردنم شده مثل درس خوندنم. شب امتحان یه تورقی میکنم و با توکل به خدا میرم سر جلسه! باید از این رخوت دربیام ولی نمیدونم چجوری! .