الان بیشتر از اینکه از افراطیها و تحریمیها حرصم بگیره از رأی داده‌ها حرصم میگیره که خیلیا خودشونم متوجه نیستن چه کردن .