نمایندگان در آخرین روز کاری یکی از خطرناکترین قوانین رو تصویب کردن. به قول قانون: وزارت اطلاعات 2 .