تنها فیلمی که تیزرش اجاره پخش از تلویزیون داره فیلم مزخرف دهنمکیه بعد تازه ادعاشون اینه که فیلماشون خودجوش میفروشه .