چرا ژنرالی که قراره سمبل ابهت نیروهای نظامی باشه هیکلش انقدر نامیزونه؟ .