دراردوی اردبيل به ما آمپول انسولين، تستسترون و سوماتروپين می‌زدند. اين همان بلايی است كه سرخيلی از وزنه‌برداران آمده وآنها دچار ديابت شده‌ان .