دارم فکر میکنم رئیس جمهورهای امریکا چجوری از وایتهاوس دل میکنن. راحته یا طول میکشه کنار بیان یا کلاً کنار نمیان؟ https://t.co/Bgvp3B8T87 .