دومیش اینه که از نظر شرعی هم خیلیا معتقدن سقف شلاق تعزیری هفتاد و چارتاست ولی تو قانون اومدن نود و نه رو گرفتن .