بنظرم اگه ملت بجای اصل شلاق روی نحوه اجراش از نظر سرعت و شدت و... زوم کنن میتوته موثر باشه چون حتما تخلف قضایی اتفاق افتاده و قابل برخورده .