هواپیمای شهید بابایی توسط یک سرباز بسیجی مورد هدف قرار گرفت / حسن روحانی 19/2/92 .