یعنی چی همه میگیرن طرفو ماچ میکنن؟ من اگه ان نفر غریبه ماچم کنن شب از استرس خوابم نمیبره صبح میرم آزمایش ایدز میدم https://t.co/o5aKGozHgX .