این برنامه دورهمی که خوب گرفته بود چرا اینجوری شد؟! .