جل الخالق! شورا حق نداره تو کار شهردار دخالت کنه؟! https://t.co/adVJ0LUkc9 .