کلی به این عکس شادی صدر خیره شدم ببینم چه توهینی کرده ملت رگ گردنشون باد کرده نفهمیدم تا خوندم! یا جماعت خیلی ریزبینن یا من درشت بین شدم .