حالا این حرکتا شاید برای خودشون مفهوم خاصی نداره ولی این ور میشه ابزار فشار به همکارهای سابق اینا که هنوز تو ایرانن .