حالا شادی صدر تا جایی که من به ذهن دارم هیچ وقت چهره نویسندگی و مبارزه و اینا نبوده فقط وکیل اونا بوده .