RT @babakazar: فضای این هفته برنامه هفت و اصرارش در نشان دادن دلایل دیگری جز سینما برای موفقیت فیلم #فروشنده یادآور برنامه های درخشانی چون چراغ و هویت است .