طرف رو همجنس بازی زوم میکنه چون باورش اینه همه در انزجار از این قضیه متفقن و چرندیاتش روشون اثر میذاره ولی ممکنه نتیجه کارش برعکس باشه .