تو رو حضرت عباس انقدر این عکس شادی صدرو بازنشر نکنید. مارو از نون خوردن میندازید! .