با اینکه پرسولیسی هستم ولی خوشم آمد https://t.co/YPmlNELTlA .