بی بی سی خبر فوریای حسابیشم مال بیس چار ساعت قبله. خداییش راضی نیستیم به این همه زحمت .