بزرگترین باگ نظام سیاسی ما اینه که سیستم قضائیش پویایی نداره. انتخابی بودن پیشکش اگه فقط یه مقدار قابلیت نقد و تکاپو بود وضع خیلی فرق داشت .