یه چیزایی می‌بینم بنا به محذورات خودم نمیتونم واکنشی داشته باشم. بعد میرم منشنهاش رو میخونم می‌بینم حسابی از خجالت طرف دراومدن کیف میکنم .