نسبت به دهنمکی الان هیچ حسی ندارم ولی از افخمی الان متنفرم. آدمهایی که رو بازی میکنن قابل احترامترن .