الان تعداد واقعی منتخبین لبست امید معلوم شد. بقیه آمارها کشک بود https://t.co/ZVC2wyZ6Vt .