یعنی باید پهن ریخت تو کاسه سر اونی که تصمیم گرفت بازی تو خرمشهر برگزار شه. از دقیقه چهل همه بریدن .