حالا کار نداریم اگه داور سر پرسپولیسو نمی برید این جام مال پرسپولیس بود .