موارد زیادی بوده که کار طرف اصلاً قاچاق نبوده ولی پوستشو کندن. چون کلی آدم سهم دارن تو این ماجرا. چرخه‌ایه که از کاشف تا قاضی رو مرتزق میکنه .