مخالف بودن با اعدامو درک میکنم ولی این همه درگیر قضیه شدنو نه! اونم جایی که روزانه کلی آدم تو همین تهران کشته میشن https://t.co/OdyF9sGtMA .