فک کن اگه قرار باشه برای هر نفری که میمیرن یا قراره بمیرن انقدر اذیت بشیم که دیگه چیزی ازمون باقی نمیمونه .