تو یه جلسه بودم طرف مقابل همه مالیچی بودن. هر چی من میگفتم سریع ماشین حساب درمیاوردن یه عدد میگفتن. آخرش گفتم فرمون ماشین حساب دست شماست... .