حالا یه سری هم برای دقاع از حقوق بشر به قوانین داخلی استناد میکنن. در حالیکه این قانونهارو خود قوه قضائیه گذاشته و افسار قانون دست خودشه .