تو فضای مجازی افراد به همون سرعت که مایه مباهات میشن تبدیل به مضحکه هم میشن https://t.co/Ed9byEWghf .