افخمی به تبریزی: "چرا آنقدر لیبرال شده‌ای عزیزم؟ چرا اصلا تحمل نقد، مخالفت و پرخاش و جدل را نداری؟" مردک روانپریش همه کس کش .