آقا من نمیفهمم حذف نهایتاً پنج-شش نفر نماینده لیست امید مگه چه اثری داره که شورای نگهبان انقدر ول نکنانه داره برخورد میکنه .