محض رضای خدا حتی یه دونه از ژنرالهامون هیکل میزون و رو فرم ندارن .