به کامبیز فتاحی باید بگیم عضو کانال تاریخ شفاهی بشه تا زیاد هجان زده نشه :)) .