خندوانه بحث راجع به فحاشیهای مجازی بود علیخانی گفت نمیدونم دلیل این همه خشم چیه؟ واقعاً نمیدونه؟ .