بیخود داره سعی میکنه اون بخش دائی جان ناپلئون منشانه مخطابین رو تحریک کنهدر حالیکه این قضایا اصلاً ارتباطی با تئوری توطئه نداره .